In Nederland worden veel mensen gehinderd door lawaai, maar hoeveel eigenlijk en hoe erg? Deze vraag werd al voor het inwerking treden van de Wet geluidhinder gesteld, en beantwoord door in 1977 de eerste nationale enquete naar geluidhinder uit te voeren. Het antwoord werd pas in 1981 gepubliceerd, toen de Wet al lang en breed was ingevoerd, maar in ieder geval bleek daar uit dat de invoering niet voor niets was.

Geluidhinder bevolking 2003

In 1987 werd de enquete voor het eerst herhaald, en daarna elke 5 jaar: 1993, 1998, 2003. De laatste peiling werd uitgevoerd door RIVM, en de volledige rapportage is in te zien op de RIVM-website: Hinder door milieufactoren en de beoordeling van de leefomgeving in Nederland: Inventarisatie verstoringen 2003

De rapportage doet gedetailleerd verslag van de enquete die naast geluid ook geur en leefomgeving bestrijkt. Ook de - deels gecorrigeerde - cijfers van de voorgaande onderzoeken staan hierin. Voor geluid is het algemene beeld dat het aandeel ernstige geluidhinder in de bevolking weinig is veranderd en dat ook de relatieve bronaandelen niet drastich zijn gewijzigd. Onderstaand figuur geeft hiervan een beeld. Hoewel daar lang niet alle bronnen zijn opgenomen, geven ze wel een beeld van 90% van de hinder.

Ernstige hinder 1977-2003

Bij dit beeld moet wel bedacht worden dat in deze 25 jaar de bevolkingsdichtheid sterk is toegenomen, en ook de intensiteit van de bronnen. Het vliegverkeer is in deze periode ruim verdubbeld, rond Schiphol zijn veel meer mensen komen wonen, maar het percentage ernstige hinder is met 4% gelijkgebleven. De hinder van personenauto's en vrachtauto's is zelfs iets gedaald, ondanks de toename (50%) van het verkeer.
De enige bron die een sterke groei doormaakt is de bromfiets (waaronder de laatste jaren ook snorfietsen en scooters gerekend worden). In de 2003 enquete zijn extra vragen opgenomen om er achter te komen wat een efficiente aanpak zou kunnen zijn en welke sociale factoren hierin een rol spelen.

Slaapverstoring

Pas in 1998 is voor de eerste keer gevraagd naar slaapverstoring door lawaai, en in 2003 is dit herhaald. zelfgerapporteerde slaapverstoring 2003