Inhoudsopgave

Verantwoording
Samenvatting
Inleiding

Achtergronden van het onderzoek

Steekproeftrekking en dataverzameling
Klassen onderling vergeleken
Trends in de tijd
Hinder Geluid
Hinder Geur
Trillingen
Laagfrequent geluid
Slaapverstoring
Risicofactoren in de eigen woonsituatie
Bezorgdheid over de eigen veiligheid
Subjectieve vermijdbaarheid van verstoringen
Leefbaarheid
Vergelijking met CBS-gegevens
Vergelijking naar provincies

bijlagen

Referenties
Overzicht van de onderzochte klassen, brongroepen en bronnen
Vragenlijst en rechte tellingen
Sommering van hinder van bronnen naar brongroepen
Letterlijke beschrijving van de geluidbronnen in de onderzoeken van 1977, 1987, 1993 en 1998
Hindervragen, percentage gehinderden en hinderscores
Tabellen
Scoringsprocedure voor het bepalen van de prevalentie van lfg.
Bewerkingen ten behoeve van de Milieubalans 1999

Deelonderzoeken

Deelonderzoeken naar Rangeertereinen, Kleine luchtvaart en Militaire luchtvaart