Inhoudsopgave

Verantwoording
Samenvatting
Inleiding
Achtergronden van het onderzoek
Steekproeftrekking en dataverzameling
Klassen onderling vergeleken
Trends in de tijd

Vergelijking naar provincies

Hinder, slaapverstoring, bezorgheid en vermijdbaarheid per klasse:

Geluid
Geur
Trillingen
Laagfrequent geluid

Vergelijkingen per effect

Slaapverstoring
Risicofactoren in de eigen woonsituatie
Bezorgdheid over de eigen veiligheid
Subjectieve vermijdbaarheid van verstoringen

Leefbaarheid

Vergelijking met CBS-gegevens

bijlagen

Referenties
Overzicht van de onderzochte klassen, brongroepen en bronnen
Vragenlijst en rechte tellingen
Sommering van hinder van bronnen naar brongroepen
Letterlijke beschrijving van de geluidbronnen in de onderzoeken van 1977, 1987, 1993 en 1998
Hindervragen, percentage gehinderden en hinderscores
Tabellen
Scoringsprocedure voor het bepalen van de prevalentie van lfg.
Bewerkingen ten behoeve van de Milieubalans 1999

Deelonderzoeken

Deelonderzoeken naar Rangeertereinen, Kleine luchtvaart en Militaire luchtvaart