Deze internet-versie is ontleend aan het onderstaande rapport. Behalve enkele redactionele ingrepen om de toegankelijkheid via het electronisch medium te verbeteren is er inhoudelijk niets aan gewijzigd. Enkele illustraties uit het rapport -herkenbaar omdat deze hier in kleur zijn- zijn opnieuw gemaakt.
MvdB

TNO-rapport

PG/VGZ/2000.012

Hinder en andere zelf-gerapporteerde effecten van milieuverontreiniging in Nederland

Inventarisatie verstoringen 1998

TNO Preventie en Gezondheid;
Volksgezondheid

Gortergebouw: Wassenaarseweg 56
Postbus 2215
2301 CE Leiden
Telefoon 071 518 18 18
Fax 071 518 19 20
Deze uitgave is te bestellen door het overmaken van 48,85 (incl. BTW) op postbankrekeningnummer 99.889 ten name van TNO-PG te Leiden onder vermelding van bestelnummer PG/VGZ/2000.12
Datum Februari 2000

Auteurs

R.G. de Jong

J.H.M. Steenbekkers

H. Vos

Projectnummer

ISBN-nummer

40487

6743 658 5

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Geluid en Verkeer van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat-Generaal Milieubeheer (VROM/DGM). Het is begeleid door een commissie onder voorzitterschap van ir. M. van den Berg (Afdeling Verstoring en Geluidskwaliteit) waarin verder zitting hadden:

Ir. A. Bezemer (Ministerie VROM/DGM/GV/VG)

Ir. F. Werring (Ministerie VROM/DGM/ICB)

Drs. M. Zebregs (Ministerie VROM/DGM/LE/LV)

T. Goeman (Ministerie V&W, Rijkswaterstaat/DWW)

Drs. R. Kuiten (Ministerie V&W, DG RLD/ beleidsgroep AMR)

Mr. Drs. A. Kolff (Ministerie V&W, DG RLD/ beleidsgroep AMR)

Ing. H. Hendriks (Ministerie van Defensie, Klu/AOO/SGZR)

Drs. P.C.W. de Roode (Provincie Zuid-Holland, Directie Water & Milieu)

Ing. M.G.M. van Schaik (NS Railinfrabeheer, Technische systemen; Milieutechniek)

Dr. R.I. van Poll (RIVM).