home
Overzicht geluidregelgeving

Algemene opmerking: de officiele tekst van vrijwel alle wetten en uitvoeringsbesluiten is te vinden op www.overheid.nl
Onderwerp Naam regeling Laatste versie Verantwoordelijke instantie
wegverkeer Wet geluidhinder: Hoofdstuk VI: zones langs wegen 1995 -Wegbeheerder
-Gemeente
wegverkeer van en naar bedrijven Circulaire van 29-2-1996, beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer
1996 -Wegbeheerder
-Gemeente
Wegvoertuigen Reglement verkeersregels en verkeerstekens 2000 Politie
wegvoertuigen Wet geluidhinder/Europese Richtlijn 92/97: Hoofdstuk 2: typekeuring motorvoertuigen en bromfietsen 1996-Rijksdienst wegverkeer
industrieterreinen, zonering Wet geluidhinder: Hoofdstuk V: Zones rond industrieterreinen 1993 Gemeente
Spoor- tram- en metrowegen Wet geluidhinder: Hoofdstuk VII: Besluit geluidhinder spoorwegen 2000 - Prorail
-Gemeente
Vliegvelden en vliegtuigen Luchtvaartwet:
-Besluit geluidbelasting grote luchtvaartterreinen en
Besluit geluidbelasting kleine luchtvaartterreinen
1994 Inspectie V&W, divisie luchtvaart
bedrijven op gezoneerde industrie-terreinen: vergunningen Wet milieubeheer
(hoofdstuk 8; Inrichting en vergunningenbesluit)
Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (circulaire VROM van 21-10-1998)
1993

1998

- Provincie
- gemeente
Lawaai op de arbeidsplaats ARBO-wet
Geluid-artikelen ARBO-besluit
2000

- Arbeidsinspectie
Isolatie van gebouwenBouwbesluit 2001Bouw- en Woningtoezicht
burenlawaai -Gemeentewet: algemene plaatselijke verordening (APV)(voorbeeld)

-Wetboek van Strafrecht

-Burgerlijk wetboek

-Bouwbesluit

-Zondagswet

..Gemeente(politie)

Politie
Bouw-activiteiten Circulaire bouwlawaai 1991 gemeente
Schiet-activiteiten Circulaire schietlawaai 1979 gemeente
recreatievoorzieningen Wet milieubeheer of APV 1993Gemeente
kleine bedrijven: Wet milieubeheer 1993Gemeente

Algemene regels voor inrichtingen op basis van artikel 8.40 wet milieubeheer
Titel besluit Staatscourant (ontwerp-besluit) Staatsblad (definitief besluit)
Besluit horeca, sport en recreatiebedrijven milieubeheer 16 juli 1996, nr. 134 16 juni 1998, nr 322
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer 20 juni 1996, nr 116 27 oktober 1998, nr 603
Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
16 april 1997, nr 73
27 oktober 1998, nr 602
Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer 21 juli 1998, nr 135
29 maart 2001, nr. 146
Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer 16 juli 1998, nr 132 29 juni 2000, nr. 262
Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer 26 oktober 1998, nr 204 6 juli 2000, nr. 278
Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 20 juli 1999, nr 136 29 augustus 2000, nr. 334.
Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer 29 oktober 1999, nr 209 definitieve besluit wordt verwacht 4e kwartaal 2001/1e kwartaal 2002.
Besluit jachthavens milieubeheer 10 september 2001, nr 174 Verwerking reacties van de branche
Besluit glastuinbouw milieubeheer 28 november 2000, nr. 231 verwacht 1 januari 2002
Besluit landbouwbedrijven en gemechaniseerde loonbedrijven milieubeheer
Vuurwerkbesluit 26 februari 2001, nr. 40 4e kwartaal 2001
Besluit opslaan vaste mest milieubeheer 29 september 1995, nr 189 Geen MDW-prioriteit