Overzicht normstelsel wet geluidhinder per 1-1-2007. Opgelet: de tijdelijke correcties (art 110g) zijn al in de getallen verwerkt


WEGVERKEER: Nieuwbouw geluidgevoelig objecten
Lden in dB, inclusief aftrek Woningen Geluidgevoelige bestemmingen (zie definities) terreinen
  Nieuwe woning vervangende nieuwbouw Agrarische bedrijfswoning Scholen (Dag waarde Algemene Zorg Bijzondere Zorg Behorend bij zorg Woonwagen standplaats
Voorkeur v repr < 70 km/u 53 53 53 53 53 53 53 53
Voorkeur v repr >= 70 km/u 50 50 50 50 50 50 50 50
Auto(snel)weg v repr < 70 km/u 58 68 63 58 58 58 63 58
Auto(snel)weg v repr > = 70 km/u 55 65 60 55 55 55 60 55
Binnen Bebouwde kom v repr < 70 km/u 68 73 -- 68 68 58 63 58
Binnen Bebouwde kom v repr >= 70 km/u 65 70 -- 65 65 55 60 58
Buiten Bebouwde kom v repr < 70 km/u 58 63 63 58 58 58 63 58
Buiten Bebouwde kom v repr >= 70 km/u 55 60 60 55 55 55 60 55
Binnenruimten 33 33 33 28 / 33 28/35 28 / 35 -- --

Aanleg nieuwe  wegen
Lden in dB, inclusief aftrek ex art 110g  (Objecten aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd)
  Woningen Geluidgevoelige bestemmingen terreinen
  woning Scholen (Dag waarde) Algemene Zorg Bijzondere Zorg Behorend bij zorg Woonwagen standplaats
Voorkeur v repr < 70 km/u 53 53 53 53 53 53
Voorkeur v repr >=70 km/u 50 50 50 50 50 50
Auto(snel)weg v repr < 70 km/u 63 63 63 58 63 58
Auto(snel)weg v repr => 70 km/u 60 60 60 55 60 55
Binnen Bebouwde kom v repr < 70 km/u 68 68 68 58 63 58
Binnen Bebouwde kom v repr >= 70 km/u 65 65 65 55 60 55
Buiten Bebouwde kom v repr < 70 km/u 63 63 63 58 63 58
Buiten Bebouwde kom v repr >= 70 km/u 60 60 60 55 60 55
Binnenruimten 33 28 / 33 28/33 28 / 33 -- --

Reconstructies van wegen:
Uitgangswaarde: “stand-still” dwz de heersende waarde voorafgaand aan de reconstructie is de ten hoogst toelaatbare waarde waaraan de situatie na de reconstructie moet voldoen. Echter:
- is de heersende waarde lager dan de voorkeurswaarde, dan mag opgevuld worden tot de voorkeurswaarde: uitgangswaarde=voorkeurswaarde.
- is de heersende waarde hoger dan de geldende ten hoogst toelaatbare waarde (als die er is), dan geldt de ten hoogst toelaatbare waarde; uitgangswaarde=ten hoogst toelaatbare -waarde

Hogere waarde: GS mag een maximaal 5 dB hogere waarde dan de uitgangswaarde vaststellen; echter nooit hoger dan het maximum dat gold toen de ten hoogst toelaatbare waarde voor het eerst werd vastgesteld (is er geen ten hoogst toelaatbare waarde, dan geldt het saneringsplafond).

Binnenwaarde: 33, tenzij het een saneringssituatie betreft, dan 43.
RAILVERKEER: Nieuwe objecten + nieuwe spoorwegen

  Woningen Geluidgevoelige bestemmingen terreinen
  Nieuw / bestaand Scholen (Dag waarde) Algemene Zorg Bijzondere Zorg Behorend bij zorg Woonwagen standplaats
Voorkeur 55 53 53 53 55 55
Drempelwaarde wijzigingscriterium 2 dB(A) 63 63 63 63  63  63
Maximum nieuwe objecten 68 68 68 68 63 63
Maximum nieuwe spoorlijn 68 68 68 68 63 63
Maximum te wijzigen spoorlijn 71 66 66 66 63 63
Binnen 33/35 1) 28 / 33 28/33 28 / 33 nvt nvt
1) 35 alleen voor nieuwe/te reconstrueren spoorweg bij bestaande woning waarvoor geen hogere waarde is verleend

Wijziging van een spoorweg:
Na wijziging geldt de laagste van de volgende waarden, met dien verstande dat een geluidsbelasting waarvan de waarde 55 dB niet te boven gaat, in elk geval als toelaatbaar blijft aangemerkt:
a. de geluidsbelasting op het tijdstip van in werking treden van dit besluit;
b. de geluidsbelasting op het tijdstip waarop met de wijziging een aanvang wordt gemaakt.


Industrie: Nieuwe objecten + nieuwe terreinen

 Etmaalwaarde in dB(A) Woningen Geluidgevoelige bestemmingen terreinen
  Nieuw / bestaand vervangende nieuwbouw Zeehaven Scholen (Dag waarde) Algemene Zorg Bijzondere Zorg Behorend bij zorg Woonwagen standplaats
Voorkeur 50 50 50 50 50 50 50 50
Maximum nieuwe objecten 55 65 60 60 60 55 55 55
Maximum nieuwe industrie 60 -- -- 65 60 60 60 60
Binnen 35 35 35 30 / 35 30/35 30 / 35 nvt nvt

Verhoging hogere waarden: 5 dB(A) tot aan het geldend maximum.Saneringswaarden

  Wegen > 70 km Wegen <70 km Industrie Railverkeer
Drempelwaarde 57 60 55 63
Maximum toelaatbaar 72 75 65 71
Binnen 38/43 38/43 38/43 38/43

.


DEFINITIES GELUIDGEVOELIGE OBJECTEN


Woning: een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daarvoor bestemd is.

geluidsgevoelige gebouwen:
a. basisscholen;
b. scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;
c. instellingen voor hoger beroepsonderwijs;
-Een gymnastieklokaal maakt geen deel uit van de in het eerste lid, onder a, b en c, genoemde scholen
- is de geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie van scholen en van medische kleuterdagverblijven de dagwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A).
d. algemene, categorale en academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen;
e. andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld onder d.

geluidsgevoelige terreinen
a terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen, voor zover deze bestemd zijn of gebruikt worden voor de in die gebouwen gegeven zorg en
b. woonwagenstandplaatsen. een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Woningwet.

Vervangende nieuwbouw
woningen ter vervanging van woningen/geluidgevoeligegebouwen niet leidend tot “ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur” of “wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden”

Zeehavens
woningen in een zone van een zeehavengebonden industrieterrein; gebouwd ihkv herstructurering of planmatige verdichting van bestaande woongebieden. Zeehavens als aangegeven op het tweede structuurschema Verkeer en vervoer, 1989-1990