Dit is een vrije vertaling van de aanbevelingen die de Werkgroep Indicatoren heeft gedaan aan de Europese Commissie.

Samenvatting (aanbevelingen)

Werkgroep 1, Indicatoren, werd op 1 april 1998 ingesteld door de Europese Commissie met als taak het " omschrijven van fysische indicatoren voor de vaststelling, kartering, planning en controle van geluid van alle bronnen buitenshuis benevens de methodes voor de implementatie daarvan"

Dit document beschrijft de werkzaamheden van de Werkgroep en geeft de eerste aanbevelingen aan de Commissie voor de Europese Geluid-Indicatoren.

Er zijn twee toepassingsgebieden voor de Europese geluid-indicatoren:

De exacte vereisten voor de twee toepassingen kunnen licht verschillen.

De Europese Geluid-indicatoren zijn hoofdzakelijk bedoeld voor de beheersing van hinder en slaapverstoring. De verwachting is dat echter dat deze ook van nut zijn voor andere gezondheidseffecten van geluid.

De aanbevelingen zijn als volgt:

Algemeen

- De Europese geluidindicatoren worden gebaseerd op A-gewogen equivalente geluidniveau in decibels, LAeq

Beleidsmatige kartering en planningsdoeleinden

Voor deze doeleinden zij er twee indicatoren:

De strategische indicator wordt bepaald op een hoogte van 4 meter.

Additionele factoren

In de praktijk blijkt dat reacties van mensen op geluid beïnvloed worden door additionele factoren naast de Europese geluidindicatoren:

Alle additionele factoren die in aanmerking moeten worden genomen dienen apart aangegeven te worden. De Werkgroep merkt op dat er verschillende methoden beschikbaar zijn om correcties te maken op de basis-indicatoren ten einde met de additionele factoren rekening te houden. Alhoewel for beleidsmatige en planningstoepassingen grotere harmonisatie is vereist, kunnen voor lokale toepassingen andere overwegingen de doorslag geven. Waar correcties worden gemaakt boven op die of verschillend van de Europese geluidindicatoren, dienen deze duidelijk te worden aangegeven.

Stille gebieden

De Werkgroep onderkent de noodzaak stille gebieden te kunnen definieren en handhaven, in het bijzonder nabij steden. Voor dit doel kunnen dezelfde indicatoren worden gebruikt als die hiervoor beschreven zijn.

Aggregatie van geluid van verschillende bronnen

Wanneer twee of meer geluidbronnen aanwezig zijn, en wanneer het gewenst is de waarden van de Europese geluidindicatoren op een of andere manier samen te nemen ten einde een indicator van het totale geluid te verkrijgen, dan dient de methode te worden aangegeven. De Werkgroep wijst erop dat het totaal niet altijd een correcte weergave zal zijn van de effecten die mogelijk optreden in de combinatie.

Implementatie

De Werkgroep is er zich van bewust dat er vele verschillende geluidindicatoren en systemen voor geluid regulering zijn in Europa. Waar er een direct conflict ontstaat tussen de Europese geluidindicator en een bestaand systeem, stelt de Werkgroep voor dat het bestaande systeem op een toekomstig tijdstuip -te bepalen door de Commissie-wordt vervangen door de Europese geluidindicator. Als er geen conflict is, kan het bestaande systeem voorlopig blijven bestaan.

De werkgroep voorziet dat het aannemen van deze aanbevelingen tot veel vragen zal leiden. Dit vereist verdere werkzaamheden. De aanbeveling van de Werkgroep is dat de activiteiten worden voortgezet onder een nieuwe naam: Werkgroep I, implementatie.

De Werkgroep dankt al zijn lezers voor hun inbreng.