Berekening ernstige hinder en gecumuleerde geluidsbelasting op basis van Lden / Lster

Achtergronden. Zie ook: vereenvoudiging dosismaat en samenvatting advies aan EU

Aanwijzingen:

Geluidniveaus per bron in dB in dB(A)
Wegverkeer Railverkeer Windturbines Luchtvaart 4) Industrie Rangeer Seizoen
Lden niveau in dB per bron
dag
avond
nacht
Wet geluidhinder-waarde. ( Ke-waarde voor luchtvaart) Ke!!
Bedrijfstijd (in maanden)1) Gecumuleerde niveaus
Lden niveau dat dezelfde hinder zou geven als DIT niveau van wegverkeer (L*den)
Percentage ERNSTIG Gehinderden3)

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

1)- De Wgh-waarden voor industrie zijn gebaseerd op een representatieve bedrijfsperiode.
-Vul hier de werkelijke bedrijfsduur in. (Let wel: dit heeft tot gevolg dat wordt aangenomen dat in de overige maanden geen geluid wordt gemaakt.)
- Omdat de Lden gedefinieerd is als jaargemiddelde wordt deze aangepast. Als geen etmaalwaarde wordt ingevuld wordt de Lden dus niet aangepast!
2) De omrekening van Ke naar Lden is niet meer dan een RUWE SCHATTING ; afhankelijk van de omstandigheden kan de afwijking 5 dB of meer zijn! Gebruikt is de relatie 1/2*Ke+40.
3) De percentages Ernstig gehinderden zijn gebaseerd op de relaties uit het TNO Kennisbestand verstoring. Lokaal kunnen daarvan behoorlijke afwijkingen ontstaan. Het percentage is gemaximeerd op 75%
4) Voor luchtvaartlawaai is gebruik gemaakt van "A comparison of recent surveys for aircraft noise"(TNO, 2009). Dit geeft dosis-effect relaties die ruim boven de gangbare EU-curve liggen; een fractie lager dan de Schiphol-cijfers.
Geluid en Verkeer index

Laatst gewijzigd 4-6-2010