Kentallen industrie

In het kader van prognosticeren van geluidbelastingen vanwege bedrijven en bedrijfsterreinen wordt veel gebruik gemaakt van kentallen. Dit zijn oppervlakte gerelateerde geluidvermogens in dB(A)/m2. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat kentallen een gemiddelde waarde gegeven over een groot aantal onderzochte situaties. Dit betekent dat gemakkelijk spreidingen van +/- 5 dB kunnen voorkomen op de hier gepresenteerde waarden. Op basis van de kavelgrootte en het kental voor de desbetreffende categorie kan worden bepaald hoeveel geluidvermogen door het kavel wordt geëmiteerd. Dikwijls wordt het totale geluidvermogen van het kavel dan weer gesplitst in deelbronnen (-10 log N, waarin N het aantal deelbronnen is). De mate waarin de splitsing dient plaats te vinden hangt sterk af van de afstanden waarop wordt gerekend. Is de afstand tot het kavel (r) groter dan 1,5 x de grootste dwarsafmeting van het kavel dan zou kunnen worden volstaan met één vervangende geluidbron. Is de afstand waarop wordt berekend dichterbij dan neemt het aantal deelbronnen toe. Ook de verdeling van de kentallen over het kavel is van belang. Bijvoorbeeld: een op- en overslag van scheepsgoederen vindt, ook akoestisch gezien, veelal plaats langs de kade. Het "egaal" verdelen van de kentallen over de gehele site is dan niet verstandig. Als u een idee wil hebben waar dit toe leidt, is er een rekenblad.

Een aantal kentallen is niet oppervlak gerelateerd doch is per stuk opgegeven. Dit is in onderstaande tabel vermeld. Ook vermeld is of het kental gerelateerd is aan het productieoppervlak d.w.z. het omsloten vlak van de installaties of over het gehele oppervlak van de inrichting.

KENTALLEN INDUSTRIELAWAAI
raffinage en petro-chemie   70 dB(A)/m2 productieoppervlak
chemie 68 dB(A)/m2 productieoppervlak
proces-industrie 65 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
overslag grind/ersts/kolen 65 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
overslag drijvende elevatoren 105 dB(A) per stuk
overslag olie 45 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
overslag gassen 58 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
overslag containers 65 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
overslag stukgoed 65 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
overslag multi-purpose 65 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
warehousing/distriparken 55 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
scheepswerf (overdekt) 60 dB(A)/m2 vloeroppervlak hal
scheepswerf (buiten) 70 dB(A)/m2 productieoppervlak
constructiebedrijven 65 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
off-shore 70 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
gritstralen (buiten) 110 dB(A) per spuitmond
energie centrales 61 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
windturbines (parken) 65 dB(A)/m2 productieoppervlak
cleaning-, grondreiniging en afvalbedrijven 53 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
puin- en schrootbrekers 60 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
beton- en asfaltcentrales 65 dB(A)/m2 inrichtingsoppervlak
inrichting in gebouw (lichte constructie) 55 dB(A)/m2 vloeroppervlak hal
inrichting in gebouw (zware constructie) 50 dB(A)/m2 vloeroppervlak hal

Bovenstaande kentallen zijn ontleend aan het Geluidsconvenant Rijnmond-west en geven een redelijk beeld van de Stand der techniek anno 1991. Nadere, meer gedetailleerde informatie, kan worden gevonden in:

1. "Kentallen stand der techniek industriële inrichtingen", M+P Raadgevend Ingenieurs bv Aalsmeer. MVM 91.5.1 d.d.911017.
2. Gritstraalonderzoek, Dorsser d.d. 1991
3. Bestuursovereenkomst Rijnmond-West,d.d. 9 april 1992

Noot:
recente ontwikkelingen laten zien dat als gevolg van de ruimteproductiviteietsverhoging, dat wil zeggen: meer activiteiten per oppervlakte-eenheid, er -nogal eens- een hoger geluidkental wordt gevonden dan bovenstaande lijst vermeld. Met name in de containerop- en overslag en de bulkchemie blijkt zulks het geval te zijn!

 

laatst bijgewerkt : 19 juli 1999


terug naar homepage